Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
bảo hiểm đường biển đường biển

bảo hiểm đường biển đường biển

Trách nhiệm bảo hiểm đường biển bắt đầu có hiệu lực khi hàng hoá được bảo hiểm đường biển rời kho hoặc nơi chứa hàng tại địa điểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm đường biển để bắt đầu vận chuyển và tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường. Trách nhiệm bảo hiểm đường biển kết thúc tại một trong số các thời điểm sau đây, tuỳ theo trường hợp nào xảy đến trước.

bảo hiểm đường biển đường biển

            a)   Khi giao hàng vào kho hay nơi chứa hàng cuối cùng của người nhận hàng hoặc của một người nào khác tại nơi nhận có tên trong hợp đồng bảo hiểm đường biển .

                  hoặc

            b)   Khi giao hàng cho bất kỳ kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi nhận ghi trong hợp đồng mà người bảo hiểm đường biển chọn dùng làm:

            (i)   Nơi chia hay phân phối hàng, hoặc

            (ii)  Nơi chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường hoặc

            (c) Khi hết hạn 60 ngày khi hoàn thanh việc dỡ hàng hoá bảo hiểm đường biển khỏi tàu biển tại cảng dỡ khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng ghi trên đơn bảo hiểm đường biển

2.         Nếu sau khi dỡ hàng khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi kết thúc bảo hiểm đường biển, hàng hoá được gửi tới một nơi nhận hàng không đúng với địa danh nhận hàng ghi trong đơn bảo hiểm đường biển thì bảo hiểm đường biển này trong khi giữ nguyên hiệu lực sẽ không mở rộng giới hạn qua lúc bắt đầu vận chuyển tới một  nơi nhận hàng khác như vậy.

  1. Trong quá trình vận chuyển nói trên, nếu xảy ra chậm trễ mà Người được bảo hiểm đường biển không thể khống chế được hoặc những trường hợp tàu đi chệch hướng, dỡ hang bắt buộc, chuyển tải ngoại lệ hoặc thay đổi hành trình, thì bảo hiểm đường biển này vẩn giữ mnguyên hiệu lực với điều kiện phải thong báo ngay cho Người bảo hiểm đường biển biết về việc xảy ra hoặc thay đổi đó và phải trả thêm phí bảo hiểm đường biển nếu có yêu cầu. Người được bảo hiểm đường biển sẽ mất quyền đòi bồi thường nếu không đáp ứng đúng nhu cầu này.

4        Trường hợp hành trình bảo hiểm đường biển có cả quãng vận chuyển đường song hay đường bộ thì trách nhiệm bảo hiểm đường biển sẽ giới hạn ở những rủi ro tương ứng với điều kiện bảo hiểm đường biển ghi trên đơn bảo hiểm đường biển hang hải. Trường hợp hành trình có vận chuyển bằng đường hàng không, trách nhiệm bảo hiểm đường biển sẽ giới hạn theo điều khoản bảo hiểm đường biển hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không của học viện bảo hiểm đường biển Luân Đôn. Trong tất cả các trường hợp trên, người được bảo hiểm đường biển đều phải thỏa thuận trước với Người bảo hiểm đường biển và phải trả thêm phí bảo hiểm đường biển nếu có yêu cầu.

Khi có nhu cầu bảo hiểm đường biển, người có nhu cầu phải làm giấy yêu cầu trong đó ghi rõ các điều khoản sau đây:

            a)   Tên Người được bảo hiểm đường biển

            b)   Tên hàng hoá cần được bảo hiểm đường biển

            c)   Loại bao bì, cách đóng gói và ký mã hiệu của hàng hoá được bảo hiểm đường biển

            d)   Trọng lượng hay số lượng hàng hoá được bảo hiểm đường biển

            e)   Tên tàu biển hoặc loại phương tiện vận chuyển

      f)   Cách thức xếp hàng được bảo hiểm đường biển xuống tầu (xếp trên boong, dưới hầm tàu, chở rời, v.v…)

            g)   Nơi bắt đầu vận chuyển, chuyển tải và nơi nhận hàng hoá được bảo hiểm đường biển

            h)   Ngày tháng phương tiện chở hàng bảo hiểm đường biển bắt đầu rời bến.

            i)    Giá trị hàng hoá được bảo hiểm đường biển và số tiền bảo hiểm đường biển

            k)   Nơi thanh toán bồi thường.

                  Ngoài ra người có nhu cầu bảo hiểm đường biển còn phải báo cáo cho Người bảo hiểm đường biển biết những tình huống quan trọng khác mà họ biết để giúp cho Người bảo hiểm đường biển phán đoán rủi ro.

            Nếu khi ký kết hợp đồng bảo hiểm đường biển, người có nhu cầu bảo hiểm đường biển chưa thể cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết nói trên thì họ có trách nhiệm báo tiếp cho Người bảo hiểm đường biển biết những chi tiết còn thiếu ngay khi họ được biết.

2.         Hợp đồng bảo hiểm đường biển coi như đã được ký kết khi Người bảo hiểm đường biển chấp nhận bảo hiểm đường biển bằng văn bản.

            Người bảo hiểm đường biển sẽ căn cứ vào Giấy yêu cầu bảo hiểm đường biển để cấp đơn bảo hiểm đường biển hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm đường biển.

3.         Trừ khi có thoả thuận khác, Người được bảo hiểm đường biển phải thanh toán phí bảo hiểm đường biển cho Người bảo hiểm đường biển ngay khi nhận đơn bảo hiểm đường biển hay Giấy chứng nhận bảo hiểm đường biển. Người bảo hiểm đường biển chỉ bồi thường khi đã nhận được phí bảo hiểm đường biển trước khi tổn thất xảy ra.

4.         Nếu sau khi hợp đồng bảo hiểm đường biển được ký kết mà có bất kỳ thay đổi nào về rủi ro được bảo hiểm đường biển, đặc biệt nếu vì thay đổi đó mà làm tăng thêm nguy hiểm thì Người được bảo hiểm đường biển có trách nhiệm thông báo cho Người bảo hiểm đường biển biết sự thay đổi đó ngay khi họ được biết.

            Khi nhận được thông báo này, Người bảo hiểm đường biển sẽ cấp giấy sửa đổi bổ sung và có thể căn cứ vào việc thay đổi đó mà yêu cầu Người được bảo hiểm đường biển trả thêm phí bảo hiểm đường biển.

Số tiền bảo hiểm đường biển của hàng hóa được bảo hiểm đường biển phải là giá trị do Người được bảo hiểm đường biển khai báo

2.         Nếu Người được bảo hiểm đường biển không khai báo được số tiền bảo hiểm đường biển thì có thể áp dụng cách tính giá trị bảo hiểm đường biển như sau:

            Giá trị bảo hiểm đường biển của hàng hoá được bảo hiểm đường biển bao gồm giá tiền hàng ghi trên hoá đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hoá đơn), cộng chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm đường biển.

Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm đường biển, Người được bảo hiểm đường biển phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm đường biển hay đại lý được họ chỉ định đến giám định. Nếu Người bảo hiểm đường biển không có đại lý địa phương thì Người được bảo hiểm đường biển có thể yêu cầu giám định viên có đăng ký ở nơi đó đến giám định.

            Trừ khi trước đó đã có một thoả thuận khác, Người bảo hiểm đường biển có quyền từ chối giải quyết những vụ khiếu nại không có biên bản giám định được cấp bởi chính đại lý giám định được Người bảo hiểm đường biển chỉ định trên Đơn bảo hiểm đường biển

Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng thuộc phạm vi trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm đường biển, Người được bảo hiểm đường biển hay đại lý của họ phải tiến hành mọi biện pháp có thể thực hiện được nhằm phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm đường biển. Người bảo hiểm đường biển sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho những mất mát hay hư hỏng xảy ra do phía Người được bảo hiểm đường biển không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ của họ như đã quy định trong điều này.

2.         Khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm đường biển, Người bảo hiểm đường biển có thể tự mình hoặc chỉ dẫn cho  Người được bảo hiểm đường biển tham gia công việc cứu hộ và bảo vệ hàng hoá được bảo hiểm đường biển.

3.         Bất kỳ biện pháp nào nói trên do Người bảo hiểm đường biển hay Người được bảo hiểm đường biển tiến hành đều không thể coi là dấu hiệu khước từ hay chấp nhận việc từ bỏ hàng hoá.

 

Bảo hiểm tòa nhà cao tầng ở sài gòn, Bảo hiểm tòa nhà cao tầng ở sài gònBảo hiểm cháy nổ tòa nhà ở sài gòn, Bảo hiểm cháy nổ tòa nhà ở sài gòn

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnquy tắc bảo hiểm lắp đặtbảo hiểm ô tôbảo hiểm tai nạn con người 24/24bảo hiểm trách nhiệmbảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩubảo hiểm cháy nổ bắt buộcbảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm nhà xưởng,bảo hiểm vật chất xe ô tôbảo hiểm tòa nhà ở tphcm,bảo hiểm hàng hóa chở xábảo hiểm công trìnhgiá bảo hiểm ô tô hai chiều,bảo hiểm thân vỏ xe ô tôbảo hiểm tòa nhà,bảo hiểm cháy nổ mất cắp ô tô,Tư vấn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệpGiá bảo hiểm ô tô hai chiều,bảo hiểm thân vỏ xe ô tôgiá bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩubảo hiểm hàng hoá chở xá ở tphcm,Bảo hiểm tai nạn người lao độngMua bảo hiểm tai nạn cho công nhânbảo hiểm cháy nổ bắt buộc tòa nhàbảo hiểm lắp đặt công trình ở tphcm,bảo hiểm công trình xây dựng ở tphcm,bảo hiểm mọi rủi ro tài sản ở tphcm , bảo hiểm nhà xưởng 2015 ở sài gòn , bảo hiểm hỏa hoạn công ty nệmBảo hiểm cháy nổ nhà xưởng , bảo hiểm ô tô 2 chiều ,  bảo hiểm cháy nổ nhà hàng , bảo hiểm máy móc, Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )

Bình Luận

Quảng cáo